Humane homeopathische behandeling

DE GANG VAN ZAKEN BIJ EEN HOMEOPATHISCHE BEHANDELING

De gewone (allopathische) geneeswijze pakt veelal de ziekte aan door de optredende symptomen of de ziekteverwekkers te bestrijden. Zo wordt bij rugpijn een pijnstiller voorgeschreven en bij een bacteriële infectie antibiotica toegediend. In veel gevallen leidt de behandeling tot afdoende resultaat. Soms echter keert een bepaalde ziekte of kwaal steeds terug of bestaat er geen afdoend allopathisch geneesmiddel tegen. Dit komt nogal eens voor bij allergieën, stofwisselingsproblemen, gewrichtsaandoeningen en auto-immuuniektes, zoals reuma en SLE. In dat geval is de oorzaak van de ziekte vaak dieper gelegen. De homeopathische geneeswijze is er op gericht deze achterliggende oorzaken op te sporen en aan te pakken. Dit laatste gebeurt door toediening van medicamenten die d.m.v. informatie- en energieoverdracht het organisme aanzetten tot zelfgenezing. Een dergelijke aanpak vergt inzet en geduld. Immers, een lang bestaande kwaal zal niet in één maand genezen zijn, maar vaak meer tijd en begeleiding vergen.

 

Wat kunt u verwachten?

Een veel voorkomende oorzaak van steeds terugkerende klachten is een aangeboren subklinische auto-immuunziekte. Ook kunnen geopathische belasting (aardstralen, breuklijnen) en/of technische Electro Magnetische Veldbelasting (EMV) van radars, GSM masten, electrosmog, wifi en C2000-1 en -/2 de energiebalans van uw lichaam verstoren.  Daarom zal allereerst worden vastgesteld of er inderdaad sprake is van een van de bovengenoemde oorzaken. Dit gebeurt door middel van een bio-energetische test die wordt uitgevoerd op een speekselmonster. De test zal gedaan worden na een oriënterend (telefonisch) consult ofwel na een uitgebreider intakegesprek waarbij tevens een homeopathische anamnese wordt afgenomen. Bij deze test worden de energiewaarden van de diverse organen en/of orgaansystemen gemeten. Zo kan worden vastgesteld in welke organen de energieverhouding verstoord is en tevens wat hiervan de mogelijke oorzaak is.  

De test kan ook in beperkte vorm worden uitgevoerd. Dan wordt er alleen vastgesteld óf er sprake is van een subklinische auto-immuunziekte, een allergie of een geopathische belasting cq. EMV belasting. Een uitgebreide bio-energetische test kan dan eventueel in tweede instantie worden gedaan.

De uitslag van deze test kunt u binnen een tot twee weken tegemoet zien. Wanneer verwacht mag worden dat een homeopathische aanpak van uw problemen zinvol zal zijn, wordt gestart met de behandeling. Het energetische verloop van het genezingsproces zal worden vervolgd aan de hand van maandelijks uitgevoerde bio-energetische onderzoeken. Als tijdens het behandelingsproces blijkt dat er een arts bij betrokken dient te worden dan verwijs ik u door naar een arts die bekend is met mijn handelswijze.

 

Het Bio-Energetische Onderzoek (BEO)

In een speekselmonster is een weerspiegeling terug te vinden van het totale organisme. Gezonde organen en orgaansystemen zenden energie uit in een vaste verhouding. Bij een ziek orgaan is deze verhouding verstoord. Ook ziektes zelf zenden energie uit in een bepaalde verhouding. De aard en de omvang van de verstoring geven verder inzicht in het ziekteproces.  Wanneer wordt geconstateerd dat bij een bepaald orgaan de energieverhouding is verstoord, worden bepaalde homeopathische geneesmiddelen in het meetcircuit ingebracht om te bezien of hiermee het energetisch evenwicht kan worden hersteld. Wanneer dit in de testsituatie het geval is, leert de ervaring dat dit in werkelijkheid vaak ook zo zal zijn. Meestal zullen ook orthomoleculaire middelen nodig zijn om tot herstel te komen. Ook de keuze van deze middelen wordt bepaald via bio-energetisch onderzoek.

    

De kosten

De prijs van een uitgebreid (telefonisch) oriënterend homeopathisch beoordelingsconsult bedraagt € 58,69.

De prijs van een intakegesprek en een homeopathische anamnese is € 102,85. De prijs van een beperkt diagnostisch BEO bedraagt  € 66,55 en die van een uitgebreid diagnostisch BEO € 133,10.

Wanneer besloten wordt een behandeling te starten volgt er verdergaand diagnostisch en therapeutisch bio-energetisch onderzoek en wordt er een therapie ingesteld. De kosten hiervan inclusief begeleiding van de therapie bedragen € 193,60. Het bedrag van het diagnostisch BEO ( respectievelijk € 66,55 of € 133,10) zal op dit bedrag in mindering gebracht worden. De genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw.

N.B. U moet zich wel realiseren dat de hier genoemde kosten niet onder de vergoeding van uw ziektekostenverzekeraar vallen.