Aandoeningen

Aandoeningen

De homeopathie kan worden toegepast bij aandoeningen van welke aard dan ook. Voor een groot aantal klachten biedt een reguliere behandeling een goed resultaat. Soms echter keert een bepaalde ziekte of kwaal steeds terug of bestaat er geen afdoende regulier geneesmiddel tegen. Dit is nogal eens het geval bij allergieën, huidproblemen, kreupelheid, systeemziektes, gedragsafwijkingen, incontinentie of epilepsie. In dat geval zijn er soms dieperliggende oorzaken die het lichaam kunnen verzwakken. Vaak betreft het blokkades in het organisme, bijvoorbeeld door een vroeger doorgemaakte ziekte, een emotioneel trauma, subluxaties in de wervelkolom, milieufactoren of een tekort aan vitaminen, mineralen of sporenelementen. Een aparte plaats wordt hierbij ingenomen door afwijkingen in het immuunsysteem (zie hieronder) en het laatste jaar wordt in steeds meer gevallen een verband gelegd tussen chronische klachten en een eerder doorgemaakte of overgenomen energieblokkade van de Ziekte van Lyme.

 

Afwijkingen in het immuunsysteem

In praktijk Bedion komen veel patiënten die vaak al langdurig klachten hebben en waarvan men in de reguliere (dier)geneeskunde niet heeft kunnen vaststellen wat de oorsprong van de klachten is. In deze gevallen wijst een diagnostische test, uitgevoerd op basis van een bio-energetisch onderzoek vaak aan dat er een afwijkend beeld te zien is van het immuunsysteem. Dit systeem, dat eigenlijk in het verweer moet komen tegen "aanvallers" van buitenaf (virussen, bacteriën, e.a.) keert zich tegen het eigen lichaam en vecht dus tegen zichzelf. Meestal keert het immuunsysteem zich tegen een kleine afwijking in het DNA die er met de jaren is ingeslopen t.g.v. ziektes in het voorgeslacht, met als gevolg een gerichte actie van witte bloedcellen tegen eigen lichaamscellen. We spreken dan van een "energetisch meetbare auto-immuunziekte".

 

Vroegtijdige aanpak

Als deze niet in een vroegtijdig stadium wordt aangepakt zal de aandoening uitgroeien tot een daadwerkelijke auto-immuunziekte. De witte bloedcellen zullen dan hun tweede wapen in de strijd gooien, nl. de aanmaak van antistoffen die via regulier bloedonderzoek zijn aan te tonen en die zich richten tegen de eigen cellen.  De gevolgen zijn wel bekend: over reumatische aandoeningen, ziekten als SLE en fybromyalgie, huidproblemen en het chronische vermoeidheidssyndroom wordt de laatste jaren veel geschreven. Auto-immuunziektes komen voor bij mens en dier en hebben een grote impact op het functioneren in het dagelijks leven. Een op de tien mensen of dieren krijgt tijdens het leven op een zeker moment te maken met verschijnselen van een auto-immuunziekte. Vaak is slechts 10% van de ziekte daadwerkelijk klinisch zichtbaar en vormt dit percentage dus het topje van de ijsberg. Het overgrote deel van het ziektebeeld is voor het oog verborgen en kan door bio-energetisch onderzoek inzichtelijk gemaakt worden. Zo kan worden aangetoond in welke organen de auto-immuunreactie zich voordoet en welke schade dit aanricht in het organisme. In alle gevallen is er sprake van fijn stoffelijke veranderingen op het niveau van het DNA en een sterk verstoord bio-energetisch evenwicht in het lichaam.

 

Homeopathie bij immuungerelateerde klachten

Omdat homeopathische medicamenten juist op het fijn stoffelijk niveau werkzaam zijn in die zin dat zij het zelfhelend vermogen stimuleren, geven zij goede resultaten bij auto-immuunaandoeningen. Wanneer er in een vroeg stadium wordt ingegrepen kan de ziekte zelfs een halt worden toegeroepen, waardoor blijvende schade aan gewrichten, spieren of inwendige organen kan worden voorkomen. Doordat homeopathische middelen werkzaam zijn via energie- en informatieoverdracht kunnen zij de barrière van de celwand passeren en in de cel zelf de afwijking op het niveau van het DNA aanpakken. Wanneer zo het "foutje" is gerepareerd heeft het immuunsysteem geen noodzaak meer om in verweer te komen en verdwijnen de klachten.

 

Klachten die verband houden met Ziekte van Lyme

Ziekte van Lyme wordt overgebracht door verschillende Borrelia bacteriesoorten. Wanneer een mens of dier bezoek heeft gehad van een teek kan deze bij het zuigen van bloed de bacterie in de bloedbaan brengen. Deze veroorzaakt o.a. griepachtige klachten en gewrichtsontstekingen en als onmiddellijk wordt gestart met de toediening van antibiotica zullen verdere gezondheidsproblemen voorkomen worden. Echter is het niet altijd meteen duidelijk dat een mens of een dier een tekenbeet heeft opgelopen en wordt niet onmiddellijk een verband gelegd tussen de ontstane klachten en een beet. Daarbij is het zo dat de Borrelia-bacterie zich lange tijd in het lichaam kan schuilhouden en vervolgens - soms na jaren - actief kan worden. De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan omdat steeds meer mensen en dieren een scala aan klachten vertonen die worden toegeschreven aan de Borrelia bacterie. Men spreekt dan over Borreliose of het Post Lyme syndroom. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat Lyme ook kan worden overgebracht door muggen, spinnen en ander gedierte en sinds kort is vastgesteld dat de ziekte tevens kan overgaan van dier op mens en van mens op dier en ook van mens op mens via sexueel contact, moedermelk, speeksel, zweet of bloedtransfusies. Zie voor meer informatie de site www.desishiba.wordpress.com/2015/02/11/overdracht-van-de-ziekte-van-lyme/ waarop een overzicht staat van alle wetenschappelijke studies wereldwijd naar de overdracht van de Ziekte van Lyme. 

Via de bio-energetische meetmethode kan worden vastgesteld of er inderdaad sprake is van het effect van de Borrelia bacterie of van de energie ervan en welke organen daardoor zijn aangetast. Reguliere bloedtesten zijn niet altijd betrouwbaar en geven soms een vals-negatieve uitslag. Wanneer er parallel hieraan een bio-energetische test wordt uitgevoerd kan het zijn dat de uitslag hiervan wél positief is. In dat geval kan besloten worden om (al dan niet parallel aan de reguliere therapie) een homeopathische behandeling in te stellen. Deze is zeer individueel en vergt een intensieve begeleiding. De resultaten zijn bemoedigend, maar het gebeurt regelmatig dat na enige tijd de klachten weer opduiken. De Borrelia bacterie is heel slim en kan vele gedaanten aannemen, zich verstoppen in het lichaam of zich omhullen met een slijmlaagje (biofilm/cyste) waar medicatie moeilijk doorheen kan breken.

Naast het feit dat de Borrelia bacterie moeilijk te pakken is wordt ook steeds meer duidelijk hoe gemakkelijk deze overgaat op een andere gastheer. Met andere woorden: de Ziekte van Lyme is besmettelijk en veel mensen en dieren lopen rond met een Borrelia besmetting zonder dat zij zich er bewust van zijn. Het gebeurt regelmatig dat ik geraadpleegd wordt voor een bepaalde klacht en bij het bio-energetisch onderzoek tevens als toevallige bevinding de aanwezigheid van de Ziekte van Lyme vaststel. De dierbezitter geeft dan aan dat het dier goed beschermd wordt tegen teken en dat een tekenbeet eigenlijk uit te sluiten is. Betreft het een humane patiënt dan krijg ik vaak te horen dat er geen sprake kan zijn van een tekenbeet. Ik geef in zo'n geval altijd voorlichting en wijs op het gevaar van besmetting via andere wegen dan die van de tekenbeet. Ook wijs ik erop dat de Ziekte van Lyme een zoönose is, dat wil zeggen een ziekte die van dier op mens kan overgaan.

Wanneer ik bij een dier of mens via de bio-energetische test de Ziekte van Lyme vaststel wordt mij nog wel eens de vraag gesteld ook de andere dieren en mensen in het betreffende huisgezin te testen. Regelmatig stel ik dan vast dat allen de Borrelia bacterie bij zich dragen, waaruit blijkt hoe besmettelijk de bacterie is. Het is heel goed mogelijk dat iemand de bacterie bij zich draagt zonder hiervan last te hebben. Heeft men wel last dan betreft het vaak klachten als vermoeidheid of verminderd uithoudingsvermogen. Dat komt omdat bij een Lyme besmetting vrijwel altijd de hartspier mede betrokken is, wat aanleiding geeft tot een slechte bloedcirculatie.

Gezien bovenstaande is duidelijk dat het weinig zin heeft om alleen een mens of dier te behandelen die daadwerkelijk klinische klachten heeft. De kans is immers groot dat ook de mensen en dieren in de directe omgeving besmet zijn en dat er na genezing snel weer een herbesmetting optreedt. Voor mij was dit de aanleiding om te zoeken naar een weg om een huisgezin als geheel (mens en dier) te behandelen. Na heel veel onderzoek en experimenteren heb ik een innovatieve methode gevonden om een collectieve behandeling in te stellen met homeopathische middelen en fytotherapeutica. Deze methode zet ik nu al meer dan een jaar in en de resultaten zijn zeer bemoedigend. In vrijwel alle gevallen is na 6 tot 8 weken de Borrelia bacterie niet langer meer meetbaar. Dit is overigens geen garantie dat de bacterie nooit meer zal opspelen. Om dit te voorkomen is een onderhoudsbehandeling nodig.

Ik heb vastgesteld dat het bij de aanpak van de Borrelia bacterie van groot belang is dat de algehele weerstand van de patiënt optimaal gemaakt of gehouden wordt. Dit houdt in dat in de eerste plaats de patiënt wordt gevrijwaard van belasting door negatieve energie, d.w.z. technische elektro-magnetische energievelden zoals elektrosmog, wifi, etc. (zie hiervoor ook de site www.bedion.nl).  Deze velden verstoren nl. de bio elektro-magnetische energie van mens of dier. Daarnaast moet een eventuele dysbacteriose in de darm worden aangepakt. Want een gezonde darmflora is voor 80% verantwoordelijk voor de algehele weerstand. Een goede darmflora voorkomt Candida infecties die eveneens een negatieve invloed hebben op de bio-energie, dus op de algehele weerstand tegen ziektekiemen. Zo moet aan meerdere voorwaarden worden voldaan om de aanpak van een Lyme infectie te doen slagen, in die zin dat de klinische klachten teniet gedaan worden.